Welkom bij Kennisagenda Automatisch Rijden, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de RDW, om een online overzicht te geven van beschikbare en benodigde kennis op het gebied van automatisch rijden.

Het overzicht is verdeeld in een aantal kennisdomeinen om de diverse facetten in beeld te brengen. In de bibliotheek vindt u een uitgebreide collectie van rapporten, papers en presentaties, inclusief samenvattingen en achtergrondinformatie. De bibliotheek wordt wereldwijd gebruikt. Het laatste rapport over Ethiek werd in korte tijd 674 keer opgevraagd! Dagelijks worden ca 30 stukken gedownload.

De collectie kennisdocumenten wordt in Dropbox beheerd. Met Dropbox kunt u direct in de mappen met stukken en full tekst zoeken. Neem contact op met joop@veenis.net om toegang te verkrijgen tot de Dropbox.
Sinds 2015 houden we een lijst kennisvragen bij (de benodigde kennis). De collectie documenten geeft op steeds meer kennisvragen een antwoord. Er komen nieuwe vragen bij omdat we steeds verder zijn in de implementatie van “Connected Automated Driving”. De set kennisvragen omvat de onderwerpen automatisch rijden en Smart Mobility (ITS). Op het thema ITS zijn hier aanvullende overzichten met projecten beschikbaar. Ook ontwikkelen experts op thema’s kennis en standaarden; een overzicht staat hier .
De populaire kennisvragen zijn: 

LEGAL-Privacy

De concrete vraag die daarbij hoort is: kunnen de gegevens direct of indirect, bijvoorbeeld via hetncombineren van data, worden herleid tot een persoon?nBijvoorbeeld: voertuigidentificatiegegevens (Voertuig Id Nummer en kenteken) worden alsnpersoonsgegeven beschouwd, omdat zij via de registers in veel gevallen aan een natuurlijk persoonnkunnen worden gekoppeld. Als er geen sprake is van persoonsgegevens dan is de Wetnbescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de AVG niet van toepassing.nIn de AVG, waarbij de Europese wetgeving rechtstreeks in de lidstaten van toepassing is, is hetnbegrip persoonsgegevens uitgebreid. Locatiegegevens worden expliciet als persoonsgegevensnaangemerkt. Bovendien is door de Europese Autoriteiten Persoonsgegevens een interpretatie vannhet begrip persoonsgegevens gekozen die ertoe leidt dat het niet meer van belang is of iemandnuiteindelijk geïdentificeerd zal kunnen worden. Ook als een anoniem persoon geïsoleerd (singlednout) kan worden uit een groep, bijvoorbeeld een willekeurige weggebruiker op een bepaaldenlocatie, dan is het feit dat deze weggebruiker individueel benaderbaar is voldoende om dengegevens als persoonsgegevens aan te merken. Het is immers mogelijk om bijvoorbeeld op dienbepaalde locatie een locatie gebonden reclameboodschap aan de weggebruiker te zenden.nIn feite komt het erop neer dat de verwerkte gegevens van een gepersonifieerde smart mobilitynapp in beginsel als persoonsgegevens zullen moeten worden aangemerkt, tenzij kan wordennaangetoond dat het isoleren van personen niet mogelijk is.nn Q&A Wouter van Haaften

Category: LEGAL-Privacy

In geval van een datalek moet de verwerkingsverantwoordelijke dit zo spoedig mogelijk, maarnuiterlijk binnen 72 uur melden bij de AP, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het lek de rechten ennvrijheden van de betrokkenen kan schaden. Tevens worden de betrokkenen zo snel mogelijkngeïnformeerd. Bij de melding aan de AP moeten de volgende meldingen worden gedaan:n• Aard en categorieën van persoonsgegevens,n• Naam en contactgegevens van de FG,n• Waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk,n• Getroffen maatregelen.nn Q&A Wouter van Haaften

Category: LEGAL-Privacy

Dat hangt af van de omvang en de aard van de verwerking. Bijvoorbeeld of dengegevensverwerking regelmatige observatie vereist, of als er sprake is van bijzonderenpersoonsgegevens. In dat geval is een FG op grond van de AVG verplicht. Ook een vereniging ofnander orgaan dat categorieën verwerkingsverantwoordelijke vertegenwoordigd kan namens dezenbedrijven een FG in dienst nemen die vervolgens deze rol voor de desbetreffende bedrijven speelt.nDaarbij is van groot belang dat de FG onafhankelijk is van het management van de betrokkennbedrijven en van het bestuur van de vereniging.nn Q&A Wouter van Haaften

Category: LEGAL-Privacy

Als uit het antwoord op het verzoek om informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke blijkt datner meer gegevens worden verzameld dan voor het doel van de verwerking noodzakelijk is, dannmoeten deze onmiddellijk worden verwijderd.nn Q&A Wouter van Haaften

Category: LEGAL-Privacy

De eerste voorwaarde is dat de verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat erntoestemming conform de wettelijke definitie is verleend. Dat wil zeggen dat de toestemming eennvrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene moet zijn. Hij/zijnmoet door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling aangeven dat hij/zijnde verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Een ander voorwaarde is dat de betrokkene dentoestemming op ieder moment moet kunnen intrekken. Deze mogelijkheid moet voorafgaand aannde toestemming worden meegedeeld aan betrokkene. Ook moet de verwerkingsverantwoordelijkennagaan of de toestemming vrijelijk kan worden gegeven. Dit is bijvoorbeeld niet het geval bijntoestemming gegeven door werknemers in het kader van hun dienstverband.nn Q&A Wouter van Haaften

Category: LEGAL-Privacy
Het kennisjaarverslag doet verslag van de kennisontwikkeling. Het geeft aan op welke kennisvragen er antwoorden en onderzoeken beschikbaar zijn gekomen. In december agenderen we de onderwerpen en kennisvragen voor onderzoek en proeven in het komende jaar. Momenteel wordt gewerkt aan de prioriteiten in de lijst met kennisvragen (AR+C-ITS), door oa IenW, RWS, Kennisinstellingen en Provincies, Steden, regio’s en proefprojecten.
Op deze site vindt u verder via het menu een overzicht van relevante congressen en evenementen en een collectie filmpjes en webinars. Nieuws en actuele ontwikkelingen worden middels de bibliotheek en twitterfeed (#KARNL) door ons bijgehouden. Elke week wordt veel kennis en materiaal toegevoegd aan de collectie, op alle kennisgebieden.