Welkom bij de oude site van de Kennisagenda Automatisch Rijden, tot en met 2018 een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de RDW, om een online overzicht te geven van beschikbare en benodigde kennis op het gebied van automatisch rijden.  Dit overzicht is nog online hier beschikbaar. Deze site wordt begin 2020 omgezet naar het NWO programma SUMMALAB 

Het huidige overzicht is verdeeld in een aantal kennisdomeinen om de diverse facetten in beeld te brengen. In de bibliotheek vindt u een uitgebreide collectie van rapporten, papers en presentaties, inclusief samenvattingen en achtergrondinformatie. De bibliotheek wordt wereldwijd gebruikt. Het laatste rapport over Ethiek werd in korte tijd 674 keer opgevraagd! Dagelijks worden ca 30 stukken gedownload.

De collectie kennisdocumenten wordt in Dropbox beheerd. Met Dropbox kunt u direct in de mappen met stukken en full tekst zoeken. Neem contact op met joop@veenis.net om toegang te verkrijgen tot de Dropbox.
Sinds 2015 houden we een lijst kennisvragen bij (de benodigde kennis). De collectie documenten geeft op steeds meer kennisvragen een antwoord. Er komen nieuwe vragen bij omdat we steeds verder zijn in de implementatie van “Connected Automated Driving”. De set kennisvragen omvat de onderwerpen automatisch rijden en Smart Mobility (ITS). Op het thema ITS zijn hier aanvullende overzichten met projecten beschikbaar. Ook ontwikkelen experts op thema’s kennis en standaarden; een overzicht staat hier .
De populaire kennisvragen zijn: 

LEGAL-Privacy

De concrete vraag die daarbij hoort is: kunnen de gegevens direct of indirect, bijvoorbeeld via hetncombineren van data, worden herleid tot een persoon?nBijvoorbeeld: voertuigidentificatiegegevens (Voertuig Id Nummer en kenteken) worden alsnpersoonsgegeven beschouwd, omdat zij via de registers in veel gevallen aan een natuurlijk persoonnkunnen worden gekoppeld. Als er geen sprake is van persoonsgegevens dan is de Wetnbescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de AVG niet van toepassing.nIn de AVG, waarbij de Europese wetgeving rechtstreeks in de lidstaten van toepassing is, is hetnbegrip persoonsgegevens uitgebreid. Locatiegegevens worden expliciet als persoonsgegevensnaangemerkt. Bovendien is door de Europese Autoriteiten Persoonsgegevens een interpretatie vannhet begrip persoonsgegevens gekozen die ertoe leidt dat het niet meer van belang is of iemandnuiteindelijk geïdentificeerd zal kunnen worden. Ook als een anoniem persoon geïsoleerd (singlednout) kan worden uit een groep, bijvoorbeeld een willekeurige weggebruiker op een bepaaldenlocatie, dan is het feit dat deze weggebruiker individueel benaderbaar is voldoende om dengegevens als persoonsgegevens aan te merken. Het is immers mogelijk om bijvoorbeeld op dienbepaalde locatie een locatie gebonden reclameboodschap aan de weggebruiker te zenden.nIn feite komt het erop neer dat de verwerkte gegevens van een gepersonifieerde smart mobilitynapp in beginsel als persoonsgegevens zullen moeten worden aangemerkt, tenzij kan wordennaangetoond dat het isoleren van personen niet mogelijk is.nn Q&A Wouter van Haaften

Category: LEGAL-Privacy

De verwerkingsverantwoordelijke is degene die doel en middelen van de verwerking bepaalt,nanders gezegd het hoe en waarom van de verwerking. Zonder de verwerkingsverantwoordelijkenzou er geen verwerking van de persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.nn Q&A Wouter van Haaften

Category: LEGAL-Privacy

Om te beginnen kijken of de verwerking van data ook persoonsgegevens omvat. Als dat het gevalnis moet de omvang van de verantwoordelijkheid worden vastgesteld, zijn er bijvoorbeeld meernpartijen met een verantwoordelijkheid (gedeelde verwerkingsverantwoordelijkheid). Vervolgensnmoet ervoor worden gezorgd dat de verwerkingen waarvoor u verantwoordelijk bent innovereenstemming met de regels worden uitgevoerd en voldoende transparant en te verantwoordennzijn. Daarbij is het van belang de verwerking zo in te richten dat datalekken tijdig wordenngedetecteerd en gerapporteerd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).nn Q&A Wouter van Haaften

Category: LEGAL-Privacy

Om de persoonsgegevens te mogen verwerken moet de verwerkingsverantwoordelijke eennzogenoemde rechtsgrond hebben. De meest voor de hand liggende rechtsgrond voor SmartnMobility diensten is toestemming van de betrokkene. Om deze toestemming rechtsgeldig te kunnenngeven moet de betrokkene wel geïnformeerd zijn over wat de verwerking van de gegevens inhoud,nen of de gegevens bijvoorbeeld worden doorgeleverd aan derden. Ook kan een overeenkomst metnde dienstverlener leiden tot de verwerking van persoonsgegevens. Dit doet zich voor als dendienstverlener de overeengekomen dienst niet kan leveren zonder persoonsgegevens tenverwerken. Dit zal bij Smart Mobility diensten regelmatig het geval zijn.nOverige, minder vaak voorkomende rechtsgronden zijn de uitvoering van:n• een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke,n• een vitaal belang van de betrokkene,n• het algemeen belang,n• een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.nn Q&A Wouter van Haaften

Category: LEGAL-Privacy

In geval van een datalek moet de verwerkingsverantwoordelijke dit zo spoedig mogelijk, maarnuiterlijk binnen 72 uur melden bij de AP, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het lek de rechten ennvrijheden van de betrokkenen kan schaden. Tevens worden de betrokkenen zo snel mogelijkngeïnformeerd. Bij de melding aan de AP moeten de volgende meldingen worden gedaan:n• Aard en categorieën van persoonsgegevens,n• Naam en contactgegevens van de FG,n• Waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk,n• Getroffen maatregelen.nn Q&A Wouter van Haaften

Category: LEGAL-Privacy
Het kennisjaarverslag doet verslag van de kennisontwikkeling. Het geeft aan op welke kennisvragen er antwoorden en onderzoeken beschikbaar zijn gekomen. In december agenderen we de onderwerpen en kennisvragen voor onderzoek en proeven in het komende jaar. Momenteel wordt gewerkt aan de prioriteiten in de lijst met kennisvragen (AR+C-ITS), door oa IenW, RWS, Kennisinstellingen en Provincies, Steden, regio’s en proefprojecten.
Op deze site vindt u verder via het menu een overzicht van relevante congressen en evenementen en een collectie filmpjes en webinars. Nieuws en actuele ontwikkelingen worden middels de bibliotheek en twitterfeed (#KARNL) door ons bijgehouden. Elke week wordt veel kennis en materiaal toegevoegd aan de collectie, op alle kennisgebieden.